ttblog banneri
Tao ry:n työturvallisuusasiantuntija Janne Marjamaan Blogissa käsitellään ajankohtaisia esille tulevia työsuojeluun liittyviä teemoja

Koivun käyttö peruskoulussa - Ohjeistus vielä keskeneräinen

Syksyllä 2019 saimme uutisen työsuojelulainsäädännön 2020 uudistumisesta.
Linkki >> Syöpävaarallisia tekijöitä koskeva työsuojelulainsäädäntö uudistuu
"...Kovapuupölyksi katsotaan jatkossa myös koivun pöly ja samalla on tulossa myös uusi asetus htp arvoille..."

Juttelin asiasta tänään Pohjois-Suomen Aluehallintovirastoa edustavan Jari Toivosen kanssa ja tässä siihen liittyviä asioita:

Vaara on nyt tunnistettu, mutta ohjeistus tässä asiassa on vielä keskeneräinen. Arvioitavana on, että voidaanko edetä asiassa työhygienian kautta vai onko lopputuloksena ehdoton kielto. Yksi mahdollisuus voisi olla sellainen, että edetään vaarojen ja riskienarvioinnin kautta.

Aveilla on suunnitteilla valvontahanke, johon liittyvät uudet vaaralliseksi luokitellut pölyt. Avin lähtökohtana on, että kannustetaan puupölyjen hallinnan kehittämiseen. Valvontahankkeeseen on tarkoitus ottaa mukaan kaikki työt, joihin tämä asia liittyy.

Kovapuun sitova raja-arvo on 3mg/m3, kun työskentelyaika 8h/vrk. HTP-arvona voitaneen pitää 1mg/m3, koskapa se on ollut jo vuodesta 2007 uusien ja uudistettujen sahalaitosten sallittu arvo.

Teknisen työn tunneilla kovapuille altistuminen on varmasti todella vähäistä. Peruskoulun oppilailla tuollaista altistumista ei tule edes 9 vuoden aikana. Lukuvuoden aikana puutavaraa kuluu keskimäärin alle 1m/oppilas, jonka työstämisestä syntyvä pöly on pääosin karkeajakoista ja koneellisessa työskentelyssä pölyn torjunta on erittäin hyvin järjestetty. Puutteellisiakin kouluja varmasti on olemassa ja tällöin kannattaa harkita koivun ja muiden kovapuulajien käytön rajoittamista.

Jatkossa tulee kiinnittää huomiota siihen, että koulujen pölynpoiston tulee olla kunnossa ja koivun käsittely varastoissa ja työstössä tehdään hengityssuojaimien kanssa. Koulujen purunpoiston järjestelmien toimivuuteen tulee kiinnittää erityisen paljon huomiota samoin, kuin tilojen siisteyteen ja materiaalien varastoimiseen. Esimerkiksi vanerien siirteleminen saattaa aiheuttaa altistumista koivun pölylle, joka kannattaa huomioida siten, että käytetään hengityssuojaimia.

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä
>> linkki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010715

Työterveyslaitoksen malliratkaisu hengityssuojaimien käyttöön

Työterveyslaitos on antanut malliratkaisun hengityssuojainten riskienarviointiin ja käyttöön liittyen

>> Linkki TTL:n malliratkaisuun


>> Linkki kaupalliseen hengityssuojaimen valintaoppaaseen


Nyt korona-aikana hengitysilman laatuun kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota. Teknisen työn luokassa on virusten lisäksi monia muitakin vaarallisia aineita, joita vastaan tulee suojautua hengityssuojaimilla ja kasvomaskeilla.

Korona-ajan työturvallisuus

Koronapandemia pitää pintansa, eikä laantumisen merkkejä ole nähtävillä. Omituinen tilanne aiheuttaa myös täysin uudenlaisia kuormittumisen muotoja ja vaaroja, kuten eettistä kuormittumista, yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta.

Suomen pelastusalan keskusjärjestö on koostanut materiaalia Korona-ajalle:
>> linkki SPEK- koronamateriaaliin

Sivustolta löytyy mm. ohjeita turvalliseen naapuriapuun, tiivistelmä naapuriohjeista taloyhtiön ilmoitustaululle, perheen pelastussuunnitelma ja kodin turvallisuuden tarkistuslista ja tapaturmien ehkäisy. Lisäksi oheisesta linkistä pääsee SPEK:n koulutuskalenteriin, jossa on nähtävillä korona-ajan koulutukset.

Opettajan vastuu työturvallisuudesta etäopetuksessa

Pieni nosto forumin puolelta:

"Kun oppilaat ovat etäopetuksessa, ei opettajalla voi olla samanlaista valvontavastuuta heistä kuin lähiopetuksessa. Opettaja on kuitenkin vastuussa antamastaan ohjeistuksesta. Opettajan tulee huolehtia, etteivät oppilaille annetut tehtävät vaaranna heidän turvallisuuttaan ja että heille annetut turvallisuus- ja muut ohjeet ovat riittäviä. "

https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/mika-opettajan-vastuu-etaopetuksessa