Kysymys: Voiko yläasteen rehtori määrätä että käsityöt on seiskalla 1 teknistä ja 1 tekstiiliä?

Vastaus: Tuo on koulun opetusjärjestelyihin liittyvää ja taustalla taitaa olla lukujärjestys. Opetussuunnitelman perusteet eivät tästä fifty-fifty -järjestelystä mainitse erityisesti eikä Opetushallituskaan ole ottanut kantaa.

Käsityö on uuden opetussuunnitelman mukaisesti kaikille yhteinen oppaine, jossa noudatetaan teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja.

On kiistatonta, että tuolla 1+1 -järjestelyllä unohdetaan opetussuunnitelman perusteiden luvussa 14.4.12 KÄSITYÖ mainittu oppilaiden kiinnostuksen kohteiden huomioon ottaminen:

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.”

Saman asian on Opetushallitus tuonut esille verkkouutisessaan 9.6.2015: Yhteisen käsityön opetuksessa oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon ja niitä voidaan painottaa tehtäviä, työtapoja ja materiaaleja sekä oppimisympäristöjä suunniteltaessa. Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun lisää opiskelumotivaatiota.

http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/kasityon_opetuksen_jarjestaminen

( Vastaaja Tuomo Einiö, TAO)