Tukimateriaalia ylisuurten käsityön oppilasryhmien ryhmäkokokeskusteluun

Peruskoulun teknisen työn työturvallisuuden kannalta on tärkeää, että opetusryhmän koko on sopiva tiloihin, oppilaiden valmiuksiin, opettajan resursseihin ja valvontamahdollisuuksiin nähden. Opetuksen järjestäjä on velvollinen takaamaan turvallisen työympäristön jokaiselle peruskoulun oppilaalle. Opetuksen järjestäjä tarkoittaa kuntaa tai kaupunkia. Rehtori ja opettaja ovat vastuussa turvallisen työympäristön ylläpitämisestä.

Oppilaan yksilöllisen ohjauksen tarve on lisääntynyt huomattavasti työturvallisuusmääräysten kiristyessä. Oppitunnilla käytettävän ajan jakaminen 16:lla oppilaalla antaa tuloksen, josta opettaja saa minuutteina yhden oppilaan ohjaukseen käytettävissä olevan ajan.

Ryhmäkoon muodostaminen käsityön opetuksessa
>>Ryhmäkoon muodostuminen teknisen työn opetustiloissa (Marjamaa/Kaipainen 2020)

>>Ryhmäkoon muodostuminen työnopetuksessa (Jaakko Sohlo 2009)

>>Itsenäistä työtä vaativa työskentely ja ryhmäkoon muodostuminen (Jaakko Sohlo 2010)

>>Rehtorien/johtajien, opettajien ja suunnittelijoiden vastuu opetustyössä (Helsingin kaupunki)

>>Vastuukysymykset käsityön opetuksessa (Markku Poutala 2005)

>>Käsityön työturvallisuusopas 2011 (linkki OPHn: sivuille)

>>Perusopetuslaki
(
linkki Finlexiin)

29 § Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

2 § Opetuksen tavoitteet
Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä.Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.

3 § Opetuksen järjestämisen perusteet
Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita siten kuin tässä laissa säädetään.Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. (13.6.2003/477)


>>Työturvallisuuslaki (Finlex-linkki) Sisältää paljon asiaa käsityön ja opetuksen työturvallisuudesta, esimerkiksi seuraavia aiheita:

 • >> Työntekijän velvollisuudet ja oikeus työstä pidättäytymiseen Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.

  • Vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen
  • Henkilösuojainten käyttö ja soveltuva työvaatetus
  • Työvälineiden ja vaarallisten aineiden käyttö
  • Turvallisuus ja suojalaitteen käyttö
  • Työntekijän työstä pidättäytyminen
 • >> Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

  • >> Työsuojelun toimintaohjelma Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset
  • >> Työn vaarojen selvittäminen Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.
  • >> Työympäristön suunnittelu Työympäristön rakenteita, työtiloja, työ- tai tuotantomenetelmiä taikka työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden sekä terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä suunnitellessaan työnantajan on huolehdittava siitä, että suunnittelussa otetaan huomioon niiden vaikutukset työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen ja että ne ovat aiottuun tarkoitukseen soveltuvia.
  • >> Työpaikan ja työympäristön rakenteita koskevat säännökset Työpaikan rakenteiden, materiaalien ja varusteiden sekä laitteiden tulee olla turvallisia ja terveellisiä työntekijöille. Niiden tulee olla käsiteltävissä, kunnostettavissa ja puhdistettavissa turvallisesti.
  • >> Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen:
  • >> Henkilönsuojainten, apuvälineiden ja muiden laitteiden varaaminen käyttöön Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet, jollei tapaturman tai sairastumisen vaaraa voida välttää tai riittävästi rajoittaa työhön tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä.
  • >> Työnantajan sijainen Työnantaja voi asettaa toisen henkilön edustajanaan (työnantajan sijainen) hoitamaan tässä laissa työnantajan velvollisuudeksi säädettyjä tehtäviä. Työnantajan sijaisen tehtävät on määriteltävä riittävän tarkasti huomioon ottaen työnantajan toimiala, työn tai toiminnan luonne ja työpaikan koko. Työnantajan on huolehdittava siitä, että sijaisella on riittävä pätevyys, hänet on riittävästi perehdytetty tehtäviinsä ja että hänellä muutenkin on asianmukaiset edellytykset tässä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen.
2 § Lain yleinen soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan työsopimuksen perusteella tehtävään työhön sekä virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehtävään työhön.

Tämä laki velvoittaa 1 momentissa tarkoitetun oikeussuhteen osapuolina olevia työnantajaa ja työntekijää siten kuin jäljempänä säädetään.

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, noudatetaan, mitä työturvallisuudesta tietyssä työssä erikseen säädetään.

4 § Muut soveltamisalaan kuuluvat työt
Tätä lakia sovelletaan 2 §:ssä tarkoitetun lisäksi myös: 1) oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä;